ایام تشریق

الهی به امید رحمتت نشسته ام

بدهی کریمی ؛ ندهی حکیمی

بخوانی شاکرم ؛ برانی صابرم

احوالم چنان است که می دانی

اعمالم چنین است که می بینی

نه پای گریز دارم نه زبان ستیز

یا ارحم الراحمین

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

عرفات

/ 0 نظر / 8 بازدید