استاد

چند مدتی بود که استاد بیمار بود و کلاس ها تعطیل شده بود

روزی با جمع شاگردان به عیادت ایشان رفتیم

بعد از سرسلامتی یکی از شاگردان پرسید:

استاد برای سرمشق گرفتن و تمرین صلاح می دانید پیش چه کسی برویم؟

جناب استاد کمی سکوت کرد و گفت:

پیش کسی بروید که زود استاد نشده باشد...

به نقل از دوست صدیقم جناب استاد سید میرصدوقی

/ 0 نظر / 26 بازدید