# بهشت

ما

ما موجودات خاکی نیستیم که می خواهیم به بهشت برسیم ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر در آوردیم
/ 0 نظر / 5 بازدید