# ارتباط

تدریس

فرم ارزیابی از تدریس کلاسی نام مدرس:                             تاریخ تدریس:          محل تدریس :               عنوان تدریس:                   کتاب:                  مقطع/ پایه: ردیف عنوان فعالیت 4 3 2 1 0 1 داشتن طرح ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 4 بازدید