دوستت دارم

 عقل و عشق

گفتم : خدایا دلگیرم ! گفت : حتی از من ؟

گفتم : خدایا دلم را ربودند ! گفت : پیش از من ؟

گفتم : خدایا چقدر دوری ! گفت : تو یا من ؟...

گفتم : خدایا صدا کردم ! گفت : غیر نام من ؟

گفتم : خدایا گم شدم ! گفت : در مسیر من ؟

گفتم : خدایا تنها موندم ! گفت : پس من ؟

گفتم : خدایا دلتنگم ! گفت : غیر از من ؟

گفتم : خدایا کمک خواستم ! گفت : از غیر من ؟

گفتم : خدایا دوستت دارم ! گفت : بیشتر از من ؟!...

/ 0 نظر / 7 بازدید