سعی کن همیشه این گونه نگاه کنی

مرد را به همتش نه به ثروتش


 زن را به وفایش نه به جمالش

 

 دوست را به محبتش نه به کلامش

 

 عاشق را به صبرش نه به ادعایش

 

 مال را به برکتش نه به مقدارش

 

 خانه را به آرامشش نه به اندازه اش

 خدا را به بزرگیش نه به بخشندگیش

 

/ 0 نظر / 15 بازدید