عجب سرمایه گذاری کردیم

غریبه و خانواده
             ****
با فردی که در حال عبور بود برخورد کردم:
- اووه !! معذرت میخوام...
- من هم معذرت میخوام ,
دقت نکردم ...
ما خیلی مودب بودیم ، من و این غریبه
,خداحافظی کردیم و به راهمان ادامه دادیم
اما در خانه با آنهایی که دوستشان داریم چطور رفتار می کنیم
کمی بعد ازآنروز، در حال پختن شام بودم.دخترم خیلی آرام کنارم ایستاد همینکه
برگشتم به اوخوردم وتقریبا" انداختمش با اخم گفتم: ”اه !! ازسرراه برو کنار“

قلب کوچکش شکست و رفت
نفهمیدم که چقدر تند حرف زدم
وقتی توی رختخوابم بیدار بودم صدای آرام خدا در درونم گفت:
وقتی با یک غریبه برخورد میکنی ، آداب معمول را رعایت میکنی
اما با بچه ای که دوستش داری بد رفتار میکنی

به آشپزخانه رفتم. نزدیک در، چند گل بود که او برایم آورده بود.
گلهایی که خودش آنها را چیده.
صورتی و زرد و آبی

آرام ایستاده بود تا غافلگیرم کنه

اشکهایی که چشمهای کوچیکشو پر کرده بود ندیدم

در این لحظه احساس حقارت کردم

اشکهایم سرازیر شدند.
آرام رفتم و کنار تختش زانو زدم

بیدار شو کوچولو ، بیدار شو. اینا رو برای من چیدی؟
...

گفتم دخترم واقعاً متاسفم از رفتاری که امروز داشتم
نمیبایست اون طور سرت
داد بکشم
گفت :اشکالی نداره من به هر حال دوستت دارم مامان
من هم دوستت دارم دخترم
و گلها رو هم دوست دارم
مخصوصا آبیه رو

گفت : اونا رو کنار درخت پیدا کردم ورشون داشتم چون مثل تو خوشگلن
میدونستم دوستشون داری ، مخصوصا آبیه رو
...

*آیا میدانید که اگر فردا بمیرید اداره یا شرکتی که در آن کار میکنید به آسانی در ظرف
یک روز برای شما جانشینی می آورد؟***

اما خانواده ای که به جا میگذارید تا آخر عمر فقدان شما را احساس خواهد کرد.

و به این فکر کنید که ما خود را وقف کارمیکنیم و نه خانواده مان!

چه سرمایه گذاری ناعاقلانه ای !!
اینطور فکر نمیکنید؟!!

به راستی کلمه
“خانواده“ یعنی چه ؟؟
/ 0 نظر / 56 بازدید