چرا؟

 چرااین اتفاقات در مکالمات تلفنی و یا درحالیکه شخص نیست می افتد؟

گاهی حرفی می زنیم نسنجیده و نپخته

بعد که شرایط تغییر کرد و یا رنگ عوض شد

با قیافه حق به جانب یکی از جمله های زیر را بکار می بریم؟

1- بابا چرا ناراحت می شوی ؛ شوخی کردم

2- بخدا قصدی نداشتم

3-  سوء تفاهم شده

4- نه منظوری نداشتم

4- ای بابا چه بی جنبه ای

5- ....

/ 0 نظر / 8 بازدید