گزارش 6- خروجی

 هر کاروان بعد از 5 شب اقامت در هتل تمام ساک و وسایل خود را تحویل ماشین های مخصوص حمل بار می دهند و با یک دست لباس سفید و ساده و یک دمپایی سفید پلاستیکی و چشمانی اشکبار و دلی امیدورا مصمم و نگران با ما خدا حافظی کرده و پس از یک مراسم ساده با مدینه و همه گوهر های آن الوداع می کنند ....بطرف مسجد شجره

تحویل اتاق ؛ گذفتن کلید، کنترل غرفه ها، تسویه حساب با مدیر کاروان و ثبت اتوبوسهای مسئول حمل زائران تا مکه و ... خود مراحلی از انجام این بدرقه است که باید همه همکاران را فعال و اکتیو نگه می دارد

به هر زائری که می گوییم فردا ساعت 16 برای مراسم خدا حافظی در سالن هتل حضور یابید اشک در چشمانشان جمع می شود یا بخاط اینکه از ائمه بقیعه جدا می شوند و یا بخاطر اینکه به بازار و هتل عادت کرده بودن و یا بخاطر .... نمی دانم ؛ جداً چرا اشک  می ریزند دیدار یار و گرد طواف کعبه مقصود چرخیدن اشک ریختن دارد؟

 

 

/ 0 نظر / 13 بازدید