برنامه ریزی یعنی

بعد از 25 سال خدمت و 8 سال تدریس در دانشگاه به این نتایج رسیدم با اینکه دیر رسیدم اما ولی با تحقیق رسیدم

هدف گذاری در بسیاری از برنامه ها سلیقه ای و با تغییر رئیس هدف سازمان و یا اداره تغییر می کند

اکثر کارکنان مجری باشند بهتر است یا مدیر و یا مدبر

گاهی برنامه ریزی انجام میشود ولی ارائه روش و یا تغییر مسیر ناگهانی بسیار زیاد است

گاهی لحظه آخر یا دقیقه 90 شخصی ظهور می کند و کار تماماً وتو می شود

برنامه ریزی در کشور ما از هدف گذاری تا اجرا و حصول نتیجه شده مدیریت ان شاءالله

و اگر انجام شد می شود ما شاء الله

 

/ 0 نظر / 7 بازدید