تعدادی از خلاف های راهنمایی و رانندگی

تعدادی از خلاف های راهنمایی و رانندگی در شهر و بیرون از شهر

1077

استفاده از تلفن همراه

 

1076

ایستادن روی خط عابر پیاده

 

1032

تعمیر وسیله نقلیه در معابر عمومی

 

1043

نداشتن و نبستن کمربند ایمنی

 

1098

شستشوی وسیله در راه ها

 

1078

خوردن آشامیدن سیگار کشیدن و...

 

1035

باز کردن درب خودره بدون احتیاط

 

1131

سرعت غیر مجاز

 

1036

باز گذاشتن درب وسیله سمت سواره رو

 

1130

عبور از چراغ قرمز

 

1129

لاستیک صاف بدون عاج

 

1092

حق تقدم       عابر پیاده

 

1068

لاستیک میخدار در مواقع غیر ضروری

 

1132

سبقت غیر مجاز

 

1163

استفاده از لاستیک خارج از استاندارد

 

1101

عدم رعایت فاصله  (عقب و جلو - هنگام تصادف)

 

1084

نداشتن مدارک

 

1044

عدم حرکت بین خطوط

 

1122

مغایرت مدارک با مشخصات فنی

 

1160

دور زدن ممنوع

 

1123

نداشتن برچسب عوارض شهرداری

 

1128

عدم رعایت حق تقدم (وسیله نقلیه دیگر)

 

1111

نداشتن وسایل مناسب فصل زمستان

 

1088

توقف                مطلقا ممنوع

 

1039

در آغوش داشتن طفل درحین رانندگی

 

1089

توقف                 دوبله

 

1009

اطفال کمتر از 12سال صندلی جلو

 

1091

توقف                 ایستگاه اتوبوس و تاکسی

 

1090

ورورد به طرح ترافیک

 

1060

توقف                 پارک ممنوع

 

1107

عدم حرکت در مسیر های تعیین شده

 

1146

توقف                 پیاده رو

 

1102

عدم توجه به تابلو و چراغ ایست

 

1134

توقف دوبله         در ایستادن ممنوع

 

1133

عبور ممنوع

 

1100

توقف در پیچ-حریم تقاطع-پل-تونل

 

1046

عبور در ساعات ممنوع

 

1053

توقف           سد معبر یا اختلال عبورمرور

 

1109

عبور از مسیر ویژه اتوبوس

 

1073

توقف          با موتور روشن بدون راننده

 

1099

عبور کامیون در مسیر غیر مجاز

 

1045

توقف         خلاف جهت حرکت وسایل دیگر

 

1099

و اتوبوس در ساعات غیر مجاز

 

1074

توقف اتوبوس         در خارج از ایستگاه

 

1116

حرکت در سرازیری با دهنده خلاص

 

1030

پارک تاکسی بدون راننده در ایستگاه

 

1119

حرکت غیر ضروری با دنده عقب

 

1096

توقف اتوبوس و کامیون ترانزیت در خیابان شهر

 

1106

پارک روی خط عابر پیاده تا 10 متری

 

1126

توقف در حاشیه راه برای فروش کالا

 

1064

عدم رعایت مقررات هنگام گردش

 

1105

توقف در حریم تقاطع راه آهن 15 متری

 

1140

استفاده از بوق شیپوری در شهر

 

1075

توقف              در ایستگاه بارگیری و تخلیه بار

 

1104

بوق مکرر و غیر ضروری

 

1095

توقف در سطح آسفالت جاده (دارای حریم)

 

1108

صدای نا هنجار لوله اگزوز

 

1159

عبور وسیله نقلیه از پیاده رو

 

1144

بدون پلاک و یا پلاک ناخوانا

 

1138

حمل اشیا کثیف و حیوانات با وسیله مسافربری

1097

تغییر استاندارد پلاک

 

1103

/ 0 نظر / 5 بازدید