ما

ما موجودات خاکی نیستیم که می خواهیم به بهشت برسیم

ما موجودات بهشتی هستیم

که از خاک سر در آوردیم

/ 0 نظر / 9 بازدید