دهنت رو ببند

با حلوا حلوا دهن شیرین نمی شه

با اینکه بگی من مظلومم

به من ظلم شده

خداوند بزرگ و بلند مرتبه و بینا ؛ فریب نمی خوره

اون هم نیت ها را می داند و هم اعمال را می بیند

روز قیامت دهن ها را می بیندد و

به جوارح می گوید حرف بزنید

اون موقع چه می کنی باز هم می گویی که خدا کریمه؟

/ 2 نظر / 67 بازدید
مژگان

این تصویر خیلی زیباست متاثر کننده

مژگان

ممنون که اجازه اش رو بهم دادی