آرامش درونی

خدا , موجب کاهش اضطراب است !

براساس مطالعات جدید , تفکر درمورد خداوند, موجب می شود هنگام بروز خطا و اشتباه, کمتر دچار ناراحتی شویم.محققان , امواج مغزی مربوط به نوعی خاص از واکنش به پریشانی را در تعدادی از داوطلبان , هنگام دچار اشتباه اندازه گیری کردند;


افرادی که دارای تفکرات مذهبی بودند, درمقابل پاسخ های اشتباه , کمتر ناراحت

می شدند تا آنان که از چنین اعتقاداتی برخوردار نبودند.

 

(( مایکل اینزلیشت )) به همکاری (( الکس تولت )) ( هر دو از دانشگاه تورنتو ) که این تحقیق را به عهده دارد, می گوید: (( 85 درصد از مردم جهان, به نوعی از باورهای مذهبی برخوردارند.)) او می افزاید: (( به عنوان یک روان شناس, لازم است ... بدانیم چرا مردم, چنین باورهایی دارند و دریابیم کاوش درباره ی هریک از این  عملکردها , چه کمکی به ما می کنند.))

طی دو آزمایش , پژوهش گران نشان دادند  هنگامی که افراد درمورد دین و خدا فکر می کنند, مغزشان پاسخ های متفاوتی بروز می دهد و این نوع تفکر, به آنان آرامش بیشتری داده و موجب می گردد تا برخورد مناسبی با موانع داشته باشند و اضطراب و نگرانی شان در واکنش به اشتباهاتی که مولد اضطراب و پریشانی ست , کاهش یابد.شرکت کنندگان در این آزمایش درمورد دین و مذهب خود و همچنین واژه ها و کلمات مربوط به خداوند ودین نوشتند. سپس محققا ن, فعالیت مغزی آنان را در حین تکمیل یک عمل کامپیوتری ثبت کردند; نتایج نشان داد  هنگامی که افراد به صورت خودآگاه یا ناخودآگاه , به خداوند و دین فکر می کنند , فعالیت مغزی درنواحی مرتبط با قشر قدامی سینگولا (  ACC ) ونواحی تنظیم کننده ی برانگیختگی حالت بدن, زمانی که کارها اشتباه پیش می رود ( مانند زمانی که مادرحال اشتباه کردن هستیم ) , کاهش می یابد. جالب این که وقتی افراد بی اعتقاد به خدا, به صورت (( ناخودآگاه ))  به ایده های مربوط به خداوند فکر می کنند, فعالیت ناحیه ی ACC در آنان افزایش می یابد.

محققان خاطر نشان می سازند:

افراد مذهبی با تفکر درباره ی خداوند, به وجود نظمدرجهان و علل وقایع تصادفی پی برده و به این طریق, احساس اضطراب و اندوه درآنان کاهش می یابد.

در مقابل برای افراد بی دین , افکارخداوند ممکن است بانظام باورهای شان, مغایرت داشته باشد و این تضاد در آنان موجب پریشانی بیشتر گردد.

 تفکر دینی در سخت ترین شرایط, موجب آرامش شده و هنگام بروز خطا, اضطرابرا کاهش می دهد. همچنین برخی شواهد, حاکی از آن است که افراد دارایباورهای دینی , زندگی طولانی تری داشته و تمایل به شاد زیستن  و سالم بودن درآنان , بیشتر است. باورها و معانی می تواند در درک عالم هستی و دنیای اطراف,به انسان ها کمک کند.

/ 0 نظر / 63 بازدید