زرتشت

 

اندرز هایی از  زرتشت

 2000 سال قبل از اسلام برای ایرانیان

1-   ای پسر من نیکوکار باش نه بدکارزیرا زندگانی انسان جاوران نیست و هیچ چیز از کردار نیک لازمتر نیست.

2-   آنچه را گذشته است فراموش کن و به آنچه نرسیده ای رنج و اندوه مبر.

3-   به رئیس و سردار جود گستاخ مباش و در خدمت استوار بایست آنچه بر خود نیک ندانی به دیگران نیک مشمار و با رؤسا و دوستان به یگانگی رفتار کن.

4-   خود را به بندگی به کسی مسپار.

5-   هرکس با تو کینه ورزد و خشم گیرد از او کناره جو.

6-   همیشه در همه حال و همه جا توکل به خدا داشته باش و دوستی با کسی کن که به تو بیشتر سود رساند.

7-   به فرمان یزدان رفتار و کوشش نما هر آنچه گفته بکن و آنچه منع کرده نکن.

8-   هرچه شنوی به عجله و بیهوده مگوی و زود تصمیم نگیر که پشیمانی سودی ندارد.

9-   زن و فرزند خود را از تحصیل علم باز مدار تا غم و اندوه به تو نرسد و پشیمان نشوی.

10-    بیهوده مخند لبخند به لب داشته باش ولی با صدا نخند.

11-    قبل از جواب دادن تفکر کن.

12-    هیچکس را تمسخر مکن نه در حضور و نه در غیبت آن.

13-    با مرد بدکار همراز مشو.

14-    با مرد خشمگین و دم دمی مزاج همراه مشو.

15-    با فرومایه و ترسو و خشمگین و حسود مشورت کن.

16-    با مست و نادان و ابله و بد کار و بد دهن و حسود و بخیل مهممان و هم خوراک مشو.

17-    از پست فطرت و بد اصل قرض مگیر و مده زیرا تنزیل زیاد باید داد وهمواره در خانه تو بایستد و کسان بگمارد و این برای تو زیان بزرگی خواهد بود.

18-    مرد بد چشم را به معاونت خود قبول مکن.

19-    به مرد حسود مال خود را نشان مده.

20-    از پادشاهان فرمان نا حق مخواه.

21-    از مرد سخن چین و دروغگو سخن مشنو و به دروغ گو پیغام مسپار تا برساند.

22-    در مجازات مردم کینه مورز و دلت را به کینه سیاه مکن.

23-    در معبر عام مجادله مکن به آرامی غذا بخور و با عجله راه نرو....

24-    با مرد بسیار متمول هم خوراک  و همصحبت مشو.

25-    رادمرد را مزن.

26-    برای جاه و مقام مجادله مکن.

27-    با مرد پاک نظر ، کارآگاه،هوشیار و نیکخو مشورت و دوستی کن.

28-    در جنگ اگر مسئولیتی مهم بر عهده ی تست بسیار بترس.

29-    از مرد قوی و مغرور و متمول و کینه ورز دور باش.

30-    با مرد ادیب دشمن مباش.

31-    با مرد نادان راز خود مگوی.

32-    حضور دانشمندان را گرامی دار و از ایشان سوال کن و جواب بشنو.

33-    به هیچ کس دروغ مگوی.

34-    از بی شرم مال مگیر.

35-    به نزد بد کار چیزی گرو مگذار.

36-    نه به راست و نه به دروغ هرگز قسم مخور.

37-    چون خواهی عروسی کنی و یا بچه دار شوی اول مال فراهم کن.

38-    خودت برای خودت همسر با حیا و سربه زیر و پاکدامن و دانا و هوشیار انتخاب کن ولی با بزرگتر مشورت کن چون خاطر خواهی زیاد چشم آدم را کور می کند.

39-    مردم را با زبانت میازار.

40-    به ضرر و دشمنی کسی راضی مشو.

 

41-    کسی را فریب نده تا دردمند نشوی.

42-    جز از  خویشان و دوستان صمیمی از کسی وام مگیر.

43-    سخن را آشکار و بدون رمز و کنایه بیان کن.

44-    بدون اندیشه سخن مگو چون سخن مانند چله ای است که از کمان خارج شد کار نمی تون کرد.

45-    بر خلاف رسم و قانون به کسی وام نده و بیش از حد محبت نکن.

46-    مردم فقیر و بینوا را تمسخر نکن.

47-    شیرین گفتار و خوش صحبت باش و به دروغ حتی برای خنده لب باز نکن.

48-    خوی و منش خود را نیک بدار.

49-    به رئیس وهمسر و مافوق و پادشاه خود خیانت نکن.

50-    فرمان خوب بده تا بهره خوب یابی.

51-    متواضع باش تا دوست بسیار بداری که شهرت نیکو در آن است.

52-    دوستدار دین باش و مطابق وجدان خود رفتار کن و جوانمرد باش تا آسمانی شوی.

53-    در مجالس در صدر منشین تا از آنجا بلندت نکنند.

54-    هرگز ترش رو و بدخو مباش و روح خودت را با کینه و خشم آلوده مکن.

55-    در کار و گفتار تواضع و ادب داشته باش.

56-    در انجمن نزد آدم گستاخ و نادان ننشین تا تو را نادان و گستاخ نداند.

57-    از دانایان و عالمان زیاد بپرس و با آنان همصحبت و هم مجلس شو.

58-    به مال و مکنت کسی چشم نداشته باش چون جهان  مانند مرغی است از این شاخه به آن شاخه نشیند و هرگز بر یک شاخ نماند.

59-    نسبت به پدر و مادر خود فرمانبردار باش هرگز به درشتی و دروغ با آنان سخن مگو.

60-    با کسی که به پدر و مادر خود به بدی رفتار می کند معاشرت نکن تا گناهکار نشوی.

61-    سحر خیز باش تا کامروا باشی و به همه کارهایت می رسی.

62-    دشمن کهنه را دوست خود مساز چون مانند مار سیاه بعد از صد سال هم شده انتقام خود را خواهد گرفت

63-    دوست کهنه را گرامی بدار و در دوستی با او استوار باش .

64-    یزدان را زیاد سپاس کن و و دل دیگران را شاد کن ولی نه به هر قیمتی....

65-    بهترین بخشش ها به مردم تعلیم و تربیت آنان است چون مال و مکنت زوال پذیرد و چهارپایان بمیرند ولی  ادب و علم از بین نمی رود.

66-    مغرور و خود پسند مباش و مال کسان را به تاراج مبر تا مالت به تاراج نرود.

67-    از هر خوراکی نخور و تا دعوتت کردند به مهمانی نرو و به مجلس عیش بزرگان وارد نشو.

68-    چون خوشی رسد بسیار یزدان را سپاس کن و چون نا خوشی فرا رسید غمگین مشو چون در پس هر خوبی بدی و بعد از هر خوشی یک ناخوشی می رسد اگر سپاس نکنی.

69-    اگر افسون مار و شنا به کفایت می دانی هرگز دست به مار نزن و زیاد به شنا نرو تا به گزند نرسی.

70-    آدم پارسا آسوده است و بدکار همیشه در غم و اندوه.

حال تو اندیشه کن کجا بودی و به کجا رسیدی

تمدن ۳۴۰۰ سال کجا رفت

دنبال مقصر نگرد

در زمانی که آمریکایی ها آدم خوار بودند

بیشتر آسیایی ها آواره و سرگردان بودند

آفریقاییان ومصریان مار و بز می پرستیدند

اروپاییان و فرانسوی ها وحشی بودند

عربها سنگ و بت می پرستیدند

ایرانیان یکتا پرست بودند و کتاب قانون و دین داشتند.

/ 0 نظر / 124 بازدید