هندوانه

می خواهی یک هندوانه خوب بخری

اول رنگش را خوب نگاه می کنی

چندتا می زنی توی سرش و صدایش را گوش می کنی

بلندش می کنی با دست وزن می کنی

کمی فشارش می دهی تا نکند نرم باشد

تکانش می دهی داخلش آب نیفتاده باشد

بعد دل را می سپاری به خدا می برای ترازوی فروشنده


دوست به اندازه هندوانه هم ارزش ندارد که او را امتحان کنی از من گله نکن اگر امتحانت کردم

اگر روی تصویر را کلیک کنی متوجه میشوی چه می گویم

/ 0 نظر / 10 بازدید