پست های ارسال شده در اسفند سال 1392

ما

ما موجودات خاکی نیستیم که می خواهیم به بهشت برسیم ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر در آوردیم
/ 0 نظر / 54 بازدید