وقت اضافه

یادمان باشد

لحظات عمر در گُذر است. خیلی از ما در وقت های تلف شده بازی خود هستیم.

آنچه باقیست نتیجه و خاطرات است نه پول و ثروت.

از ما چند صباح دیگر نه نامی ، نه اثری و نه سنگی باقی نمی ماند.

امروزه ثروت ، تملق، غرور، دزدی، غیبت، دروغ، ریا، آدم فروشی، زیر آبی رفتن و...

نشانه های برتری، تمدن، کلاس ، هوش و زیرکی شده!!

خیلی زودتر از آنچه فکر می کنیم خیلی زود دیر می شود.

چون از فردا خبر نداریم ، امروز تن به هر کاری می دهیم.

/ 0 نظر / 5 بازدید