خدا

سالها گفته ام "ایاک نعبد"، اما به دیگران هم دلسپرده ام.

سالها گفته ام " ایاک نستعین" ، اما به دیگران هم تکیه کرده ام.

خطا از من بود ، می دانم.  اما تو رهایم نکن

بیش از همیشه دلتنگم

به اندازه ی تمام روزهای نبودنم

کوله بارم بر دوش،

سفری باید رفت،

سفری بی همراه،

گم شدن تا ته تنهایی محض

دلکم با من گفت: هر کجا لرزیدی،

از سفرترسیدی،

تو بگو از ته دل من خدا را دارم

 

/ 0 نظر / 25 بازدید