نناز

به چه می نازیم؟

هوش، ثروت، فامیل، جوانی، زور،مقام، مدرک، حقوق و یا...

30 برابر آنچه روی زمین زندگی می کنند.

زیر زمینند.

/ 0 نظر / 7 بازدید