خاطرات

زمان آدم ها را دگرگون می کند

اما تصویری که از آنها در ذهن داریم ثابت می ماند

هیچ چیزی دردناکتر از این تضاد میان

 تغییر دوستان و خاطرات ثابت آنها نیست 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید