اگر نه اندکی به وفق رضاست خُرده مگبر

نصیحتی کنمت بشنو و بهانه مگیر

هر آن چه ناصح مشفق بگویدت بپذیر

 

ز وصل روی جوانان تمتعی بردار

که در کمینگه عمر است مکر عالم پیر

 

نعیم هر دو جهان پیش عاشقان بجوی

که این متاع قلیل است و آن عطای کثیر

 

معاشری خوش و رودی بساز می‌خواهم

که درد خویش بگویم به ناله بم و زیر

 

بر آن سرم که ننوشم می و گنه نکنم

اگر موافق تدبیر من شود تقدیر

 

چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

گر اندکی نه به وفق رضاست خرده مگیر

 

چو لاله در قدحم ریز ساقیا می و مشک

که نقش خال نگارم نمی‌رود ز ضمیر

 

بیار ساغر در خوشاب ای ساقی

حسود گو کرم آصفی ببین و بمیر

 

به عزم توبه نهادم قدح ز کف صد بار

ولی کرشمه ساقی نمی‌کند تقصیر

 

می دوساله و محبوب چارده ساله

همین بس است مرا صحبت صغیر و کبیر

 

دل رمیده ما را که پیش می‌گیرد

خبر دهید به مجنون خسته از زنجیر

 

حدیث توبه در این بزمگه مگو حافظ

که ساقیان کمان ابرویت زنند به تیر

عقل و عشق

 

/ 0 نظر / 9 بازدید