دعای صبحگاهی

خدایا در این روز

مرا در گُروه بندگان کم مَغزِ پُرنغز

در جمله ی کم کاران پُر ناز

در جُرگه ی مُسلمانان مُتَعصِب

در لشگر منتظران بی عِلم و تقوی

در جماعت منافقین مُومِن نما

در خیل حافظان بی عَمل

در دسته ی مُومنین بی ایمان

در زُمره ی شیعیان  خواب زده

در صِنف مُحصلین بی اَدب

در ردیف زنبوران بی عسل

قرار مَده

/ 1 نظر / 50 بازدید
شقایق

مر30 عالیه