ستار

قبل از هر گونه پیش داوری در مورد تابلوی زیر ابتدا اسمش را بگویم

اسم تابلو ستار است که از ستر به معنی پَرده می آید

پرداری که دنیای ما را از دنیای زنده ها ، مردگان و برزخ جدا می کند

یکطرف پرده روز و طرف دیگرآن؛ شب است.

آنان که آنطرف پرده هستند حق دیدن این طرف را ندارند

آنان که نزدیک پرده می شوند ؛ حتی اجازه چشم باز کردن هم ندارند.

همه اطراف ما شاهد و گواه هستند.

اما به فرمان خدا تا بعد از چند ساعت برای شهادت حق ذخیره ندارند.

این ما هستیم که در محظر خدا هر کاری را انجام می دهیم.

با ریا و تزویر وحتی  به نام عشق هر کاری می کنیم .

برای اعمال خود با زیرکی و دور زدن خدا ؛ دلیل و بهانه می تراشیم و ...

اما خداست که اعمال ما را درون پرده می بیند و نزد خود نگه می دارد

در قران بارها می گوید از اعمال خود و دینداری خود به من چیزی نگویید

که هر چه در دل شماست من خبر دارم آنچه شما فراموش کرده اید من یاد دارم.

 

خوب حالا با دقت به تابلو نگاه کنید

لباس های نا مرتب پسر؛ کُنج باغی خلوت؛ طنازی آن دختر، گُذر آب روان، سرسبزی و طراوت جوانی، افراد دانشمند و برجسته در زمینه برزخ؛ مخصوصا آن تسبیح که برای ذکر از دانه های آن درخت درست شده است.

 

این تابلو می خواد بگه

وقتی خواستی کاری انجام بدی

همونطور که پشت سر

راست و چپ خودت را نگاه می کنی

بالا را هم نگاه کن

/ 0 نظر / 12 بازدید