آرامش آبی و دلهره ی مشکی

گاهی به سیاهی ها نگاه می کنیم و فقط زشتی می بینیم.

گاهی فقط به رنگها و نورها نگاه می کنیم و از زشتی ها غلفل می شویم.

در دنیای ما خوبی در کنار زشتی معنی می دهد.

زشت و زیبا

بد و خوب

پیر و جوان

سیاه و سفید

صالح و گناهکار

خائن و وفادار

و...

در هم آمیخته اند و نمی توان بین آنها خط کش گذاشت و راحت جدا کرد.

باید همه را با هم و در کنار هم دید

گاهی می توان در تیرگی زیبایی هم یافت این نوع نگاه ماست که خط کش درست می کند.

/ 0 نظر / 243 بازدید