من مسئولم

هرگز یادم نمی رود راهی شمال بودم .هنوز این اتوبان نصف نیمه راه اندازی نشده بود. تقریباً نیمی از راه قدیم را رفته بودم که احسا س دفع کردم با خودم گفتم تحمل می کنم. تمام فکر و ذکر شده بود کیلومتر جاده. کم کم همه ی نیرویم را جمع کردم در یک نقطه...هی از اون فشار و از من انکار تا دیگه کار به جایی رسید که روی رانندگی من هم تاثیر گذاشت هم طول جاده و هم عرض آنرا می رفتم
به اولین شهر که رسیدم هم کمربند ایمنی و هم کمربند شلوار را شُل کردم....از آنجائیکه شهرداری همت کرده و سرویس های بهداشتی با صف های طولانی در کنار خیابان ساخته و من هم شرایط اضطراری داشتم به ناچار به مسجدی پناه بردم
ترمز دستی را کشیدم از ماشین پریدم بیرون ...دویدم توی مسجد ؛ حالا توالت کجاست ؟ چرا تابلو ندارد؟ و از راهرویی و پلکانی و دهلیزی گذشتم بوی آمونیاک شدید خودش مسیر را نشان می داد
به مقصد رسیدم مردی میان سال پشت میزی کوچک نشسته بود و کنارش چندین آفتابه در صف ایستاده بودند ؛ اولین را برداشتم و دویدم طرف اولین درب باز که صدای مرد بلند شد
هی آقا
ایستادم و نگاهی با فشار و درد به او کردم و با صدایی لرزان گفتم : بله بفرمایید
آفتابه سبزه را بردار
گفتم : مگه فرقی هم می کنه
با عصبانیت گفت: من اینجا چه کاره ام ؟ من مسئول آفتابه ها هستم
در آن شرایط هیچ چاره ای نداشتم . نه جای بحث بود و نه فرصت منطق. چون؛ آنچه شیران را کند روبه مزاج ؛ احتیاج است احتیاج است احتیاج
آفتابه را عوض کردم و به قول فروید دومین لذت انسانی را انجام می دادم که دیدم شیر آب داخل توالت را کنده اند و جایش را مُهره بسته اند ... با خود اندیشیدم گاهی برای جایی و کاری مسئول نگذاریم هم کار راحت تر و هم سریع تر انجام می شود و هم این مسئولان کم کم تبدیل به رئیسان نمی شوند
با رنگی و رُخی باز راه افتادم که بروم دوباره صدای مرد بلند شد: آقا پول آفتابه
تازه فهمیدم این یارو هم؛  برای خوردن اومده نه برای خدمت

 
/ 0 نظر / 11 بازدید