شعر2 - خجالت

خجالت

شب هــــجر و فراغ چـــشم براهی

 

لب و دستـان گزیـدن در سیــاهـــی

دلی رودی نوای خـــوش صدایــــی

 

مرا کـردست اشــارت نیم  نگـاهـــی

ربوده دل زمـن کنـــــج خــــرابات

 

به یک عـشوه در آن رقـص سمــایی

مراتسلیم بی چـــون و چـــرا کـــرد

 

چه گویـم زان جفـای دلـــربـــایـــی

بسوزم من بسان شــــمع مجلـــس

 

که شایـد یک نگاه بـر مــــا نمــــایی

در آن مجلس همه مســت و ملولند

 

که هـر یک در بغل دارنــد نــــگاری

من از خجلت فکندم پای دوستـــــان

 

بسان بـلبــــلان ســـبزین قبـــایـــی

من خاکــی چه کاری با پـــری بـــود

 

مرا در مـجــلس انس است چه کاری

زدم بر زلـــف آن ساقــــی دستــی

 

زدش بـر دسـت مــن گفتا تو مستی

چو گفتم نقش توست خواب و خیالــم

 

نهادســت بر لبـانــــم مهــــر داغی

بگفتا در نــگــاه عــشـــقـبــــــازان

 

ندارد قــــول شــــیخ هیچ نوع ثباتی

پورشیخ

/ 0 نظر / 58 بازدید