با خودت تعارف نکن

دلت برای کسی تنگه  بهش زنگ بزن


میخوای ببینیش    دعوتش کن


میخوای درکت کنن توضیح بده


سوال داری  بپرس


از چیزی خوشت نمیاد  بگو


از چیزی خوشت میاد به زبون بیار


چیزی میخوای   درخواست کن


کسی رو دوست داری  بهش بگو

 

 

گاهی یک گام عقب نشینی کردن برا ی کسی که دوستش داریم نشانه شکستن غرور نیست.

گاهی سر را زیر انداختن و در مقابل حرفهای تند و عصبانی رفیق نشانه کم آوردن نیست.

گاهی در مقابل سیلی روزگار لبخند زدن نشانه نفهمی نیست.

گاهی برای دیدن دوست و یا خبر دار شدن از او هزینه کردی ؛ هدیه گرفتی ؛ ...این نشانه اسراف و ولخرجی نیست

گاهی دست نیاز بطرف معشوق دراز کردن نشانه خرد  و کوچک شدن نیست.

گاهی باید ایستاد ، صبر کرد ،پافشاری کرد، سماجت کرد، التماس کرد؛ سیلی خورد تا عشق پایدار تر شود.

اما اگر این گاهی ها زیاد شود دیگه نشانه عشق نیست دست دوست مغرور را ببوس و بگذار گوشه ای تا خدا خودش بشکندش.

 

/ 0 نظر / 6 بازدید