/ 1 نظر / 6 بازدید
ر-ف

به جزمن ایا کسی هست برای تودعا کنه ای بابا کارمون شده دعا کردن برای بعض ها ولی کو قدر دان هوهوهوهوهوه