نمونه سوال فنی و حرفه ای

1-کدام گزینه از ویژگی و قابلیت های یک سازمان مطلوب و اثر بخش نمی باشد؟

الف حفظ ثبات درونی                                      ب- انطباق با محیط اطراف

ج- رعایت احترام متقابل( روند تعاملی)                 د-  دستیابی به آرمان ها

 

2- تدریس خوب و موفق معلم در کلاس درس از بکارگیری .................................حاصل می شود؟

الف- روش های تدریس یاددهی و یادگیری نوین              ب- برنامه های  کمک یادگیری استاندارد  

ج- وسایل کمک آموزشی گروه محور                                د- تکنولوژی آموزشی جدید

 

3-یادگیری معنی دار بوسیله بازی نظریه کدام دیدگاه است؟

الف- روش های یادگیری               ب- وظیفه مدار                 ج-روابط انسانی                    د- نظام یافته

 

4-در تمام راهبردهای بازی تجاری می توان به اهداف .................دست یافت.  

الف- عاطفی                                  ب- مفهومی                     ج-شناختی                          د- روانی حرکتی

 

5-کدام مورد از تدریس خصوصی زیر برای آموزش بزرگسالان مفید و مناسبت تر می باشد؟

الف- نظارتی                                 ب- گروهی                      ج-نفربه نفر                         د- عملی

 

6- سبک تدریسی که در کلاس درس پیش می گیریم به میزان زیادی بیانگر...............است.

الف- شخصیت ما           ب-فلسفه ی ما                    ج-توانایی و قابلیت ما                                  د- دیدگاه ما به دانش آموز

 

7-کدام گزینه  زیر عامل مهم در تحقق هدف های شناختی سطح پایین در کلاس درس محسوب می شود؟

الف- اندازه کلاس          ب- جمعیت کلاس                         ج-مهارت معلم در کلاسداری                د- نحوه چیدن صندلی ها

 

8- اگر معلمی بخواهد در یک کلاس پر جمعیت دانش آموزان خود را به مرحله ی ارزشیابی ( بالاترین سطح حیطه شناختی) برساند  این امر یک مسئله ................      محسوب می گردد.

الف- یادگیری                         ب- مدیریتی               ج-برنامه ریزی                       د- آموزشی

 

9- بسط و گسترش قابلیت شاگرد برای تحلیل و ترکیب و ارزشیابی از اهداف کدام روش تدریس زیر می باشد؟

الف- سیال سازی ذهن            ب- بازی تجاری         ج-تدریس خصوصی                د- ایفای نقش

 

10- کدام وسیله ی زیر تسهیل کننده در یادگیری هستند؟

الف- واقعیت مدار                    ب- اختیاری                 ج-میانجی                            د- معیاری

 

11-کدام رسانه آموزشی زیر در صورت داشتن پول و  وقت به اندازه کافی قابل استفاده است؟

الف-ضروری                           ب- تکمیلی                                ج-میانجی                         د- معیاری


12- مرتبط ساختن منابع یادگیری را برای کارایی موثرتر چه می نامند؟

الف- طرح درس نویسی           ب- برنامه ریزی           ج-سازماندهی                   د- ساماندهی منابع

 

13-دانش آموزان بعلت عدم علاقه به معلم خود درس را فرا نمی گیرند در تحقق کدام حیطه بیشتر مشکل خواهیم داشت؟

الف- حیطه روانی حرکتی         ب- حیطه عاطفی           ج-حیطه شناختی               د- برقراری ارتباط

 

14-معلم در حیطه ی شناختی ، علاقمند به آن چیزی است که شاگرد ............................

الف- یاد می گیرد                  ب- انجام می دهد          ج- آموزش می بیند            د- درک می کند

 

15- بیشترین کوشش در تحلیل حرفه باید صرف.......................... گردد.

الف- تحلیل موضوع                  ب- بررسی عملکرد                ج- توصیف حرفه            د- مطالعه مدیریت موثر بر حرفه

 

16-اولین گام در انجام یک تحلیل حرفه عبارتست از: .............................

الف- توصیف ، تحلیل  و بررسی عملکرد                     ب- مشاهده ، خرد کردن اجزاء به متشکله            

ج- بررسی، ارائه تحلیل عملکرد                                  د- شکستن مبحث، مرتب کردن اجزا متشکله

 

17-نکات و مباحث آموزش جدید نه بطور ...................بلکه بصورت ............ معرفی و ارائه می شوند.

الف- مشکل- ساده                  ب- مجرد - محسوس                            ج- ناگهانی - زنجیری                     د- اتفاقی - تدریجی

 

18- در نوشتن قاعده ها برای تحلیل مبحث شکل جملات نباید...........................باشد

الف- ساده و صریح                  ب- منفی و شرطی                             ج- ربطی و استدلالی                     د- جزئی و خرد شده

 

19-  در تحلیل یک مهارت و حرفه بیشترین تاکید  و توجه بر .......................... است

الف- مهارت بدنی حرکتی                  ب- چگونگی انجام کار                       ج- تعیین معیار رفتار                     د- میزان مهارت

 

20- یک معلم اثر بخش و فعال  بر اساس ..........................بکار می پردازد نه بر اساس روش های متداول و تکراری.

الف- ابتکار و خلاقیت                  ب- برنامه ریزی و سازماندهی                ج- استثنائات                     د- تحلیل وظیفه

 

21- در تعریف مدیریت، اهمیت .................... به اندازه اهمیت ......................... محاسبه می گردد.

الف- برنامه ریزی کنترل                                  ب- هدایت - نظارت                   

 ج- تصمیم گیری انجام کار                                          د- سازماندهی-  ارزشیابی

 

22- هدف و جوهر اصلی و اساسی آموزش در یک کلاس درس عبارت است از:

الف- معلم - تدریس                  ب- شاگرد - آموزش                    ج- شاگرد - یادگیری                     د- معلم - یاددهی

 

23-جمعیت مناسب برای کلاس درس را کدام عامل زیر تعیین  می کند؟

الف- مهارت معلم در کلاسداری                                          ب- امکانات و بودجه                

ج- هدفهای یادگیری و سطوح آن                             د- ساختار یادگیری و تفاوت های فردی فراگیران

 

24- کلاس پر جمعیت ..................... بیشتری از معلم انتظار دارد.

الف- تجربه و خلاقیت                  ب- نشاط و شادابی                ج- ارائه خدمات آموزشی             د- صبر و پشتکار

25- راهبرد غنی سازی وظیفه تاکید دارد بر...............................

الف- شاگرد احساس پیشرفت تحصیلی کند                                    ب- شاگرد کسب مقام و اعتبار کند               

ج-معلم احساس رضایت مندی کند                                               د- شاگرد مسئولیت پذیر شده و شهروند خوبی شود

 

26-کدام گزینه در خصوص انگیزه درست نمی باشد؟

الف-انگیزه های بیرونی اشاره به عوامل محتوایی دارند.                              

ب- انگیزه های بیرونی بر فرد تحمیل می شود بصورت ارادی یا غیر ارادی!

ج- انگیزه درونی با طبقه های 4 و 5 نیاز های مازلو همخوانند.                                          

د- انگیزه درونی شامل کنجکاوی و کاوشگری ذاتی است.

 

27- چرا کودکان و نوجوانان دوست دارند با یادگیری برنامه ای بوسیله کامپیوتر به آموزش و بازی بپردازند

الف- فرد از نتایج کار خود سریع مطلع می گردد و به اصلاح آن می پردازد

ب- اکثر معلمان و کلاس درس ملال انگیز و خسته کننده بوده و برای فرد جذابیت ندارد

ج- سرعت انتقال یادگیری در کامپیوتر در حیطه های مختلف بالا بوده وکمتر اشتباه می کند.                                    

د- اطلاعات در کامپیوتر به روز بوده و محیط جذاب آن برای یادگیری ،تعاملی است.

 

28- کلاس پر جمعیت محدودیت های بیشتری را برای معلم در ....................... اعمال می کند.

الف- ارائه خدمات آموزشی         ب- ارزشیابی و کنترل           ج- نقش رهبری و هدایت           د- تغییر در روش تدریس

 

29- در کلاس درس بیشترین گفتگو بین کسانی انجام می شود که ..................................نشسته اند.

الف- در کنارهم                          ب- در حاشیه گروه                 ج- در مرکز گروه                             د- مقابل هم

 

30- اختلاف در یک تدریس خوب و بد از چه ناشی می شود؟

الف- راهبرد تدریس           ب- مهارت معلم در کلاسداری             ج- دیدگاه معلم به شاگرد               د- فنون تدریس

 

31- کدام گزینه زیر بهترین ابزار برای تعیین اولین گام فعالیت یادگیری برای معلم در کلاس درس است؟

الف- تحلیل حرفه                ب- تحلیل مبحث             ج- تحلیل وظیفه               د- تعیین ساختار یادگیری

 

32- در یادگیری تمایزی برای جلوگیری از فراموشی کدام راه را پیشنهاد می دهید؟

الف- آزمایش و خطا           ب- تمرین فاصله دار             ج- زنجیر سازی مفاهیم               د- تکرار مطالب

 

33-در یادگیری یک اصل برای آموزش راحت تر از کدام روش زیر استفاده می گردد؟

الف- ایجاد مفاهیم ذهنی                  ب- زنجیر کردن مفاهیم             ج- تمایز بین مفاهیم               د- توالی بین مفاهیم

 

34- ابتدایی ترین و ساده ترین طبقه ساختار یادگیری کدام است؟

الف- دانش (اصول و قوانین)           ب- محرک پاسخ             ج-  دانش( علامتی)               د-  دانش ( امور جزیی)

 

35- در نوشتن هدف های یک درس باید جملات و عبارات بصورت ........... بیان شوند.

الف- تفسیر پذیر                ب- شرطی                  ج-  کنشی                            د-  دستوری

 

36- انتقال یادگیری یعنی ....................

الف  معلم بتواند در مدت زمان کوتاه مطالب درسی را به فراگیران یاد دهد

ب- شاگرد بتواند با شرایط و معیارهای تعیین شده بهترین رفتار را از خود نشان دهد.

ج- فراگیر آنچه را خود یاد گرفته است به دیگران( بصورت گروهی  یا انفرادی ) آموزش دهد.

د- فراگیر در موقعیت جدید و ناشناخته آنچه را آموخته بکار ببندد.

 

37-  به تعویق انداختن یادگیری برای بوجود آمدن انواع مناسب انگیزش .................

الف -ضروری است         ب- بستگی به شرایط دارد          ج-  ضرورتی ندارد                    د- از اختیارات معلم است

 

38- سومین طبقه سلسله مراتب نیازهای انساتی مازلو عبارت است از؟

الف امنیت و نظم         ب- هویت و دوستی        ج-  عزت و اعتماد به نفس           د- میل به تکامل و الگو شدن

 

 

39- در تحلیل یک مبحث ، تکلیف به وظیفه خرد می شود و وظیفه بنیادی را  ................... می گویند .

الف- قاعده                          ب- کنش                        ج- رفتار                               د- هدف

 

40-به چه علت در روش تدریس بحث گروهی حتماً در بحث های جدی معلم باید حضور داشته باشد؟

الف- شاگردان هر کدام یک نظری می دهند                                    ب- شاگردان مدیریت و اهداف از  بحث را بلد نیستند

ج- شاگردان ملتفت بحث های غلط نمی شوند                     د- شاگردان وقت را تلف می کنند

 

41-  کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟

الف-  بین تدریس و یادگیری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

ب-  بین تدریس و سطوح یادگیری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

ج-  بین تدریس و بهره وری یادگیری یک ارتباط مستقیم وجود دارد

د-  بین تدریس وانگیزش یک ارتباط مستقیم وجود ندارد

 

 

42-  کدام یک از رسانه های زیر در بصیرت دانش آموز در درک چند پدیده یا اتفاق کمک  می کنند؟

الف- رسانه  میانجی                   ب- رسانه اجباری                  ج- رسانه معیاری                        د- رسانه تکمیلی 

 

43-رسانه های سه بعدی برای یادگیری ساختارهای ..................... و ................. بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند.

الف- مفهومی یادگیری اصل        ب- علامتی زنجیری               ج- زنجیری - تمایزی              د- تمایزی - مفهومی

 

44- جوهر یک تدریس خوب و جدید چیست؟

الف- ارائه طرح درس مناسب با توجه به اهداف کتاب                     ب- ارائه مطالب در یک سازمان مناسب

ج- ارائه درس بصورت مجموعه ای از حقایق و نظریات                    د- مشارکت فراگیران در امر یادگیری

 

45-بعد از نوشتن یک مبحث علاوه بر آشکار شدن رئوس مطالب درسی می توان از آنها برای نوشتن ............استفاده کرد.

الف- کنش ها                   ب- تکالیف                         ج- طرح درس                             د- قاعده ها

 

46- کدام گزینه زیر بهترین انتخاب برای تعریف هدف می باشد؟

الف شرح یک عملکرد  و یا یک مسئولیت                                                     ب- مقصودی که به آن می خواهیم برسیم.

ج-نیتی است که بصورت عبارات پیشنهادی برای ایجاد تغییرات در شاگرد مطرح می شود             د-  همه موارد

 

47-  تنها محک سنجش کیفیت هر فعالیت آموزشی عبارت است از :

الف- بررسی میزان موفقیت در دستیابی به اهداف                         ب- بررسی میزان برون داد نسبت به درون داد سازمان   

ج- بررسی میزان موفقیت در تغییر رفتار فراگیر                             د- بررسی میزان موفقیت در خلق موقعیت های جدید   

 

48-  بعضی از معلمان با پیروی محض از .......................... به یادگیری شاگردان زیان وارد می کنند.

الف- ترتیب رئوس مطالب                                    ب- ترتیب برنامه درسی

 ج- روش تدریس های تکراری                               د- بودجه بندی دروس   

 

49-  مهمترین کار در تحلیل وظیفه ............................ است.

الف- تمایز تکالیف از یکدیگر                               ب- تمایز اعمال محسوس از یکدیگر

 ج- تمایز کنش ها از وظایف                                  د- تمایز بین وظایف بنیادی و قاعده ها   

 

50-  اجزاء  ذهنی یک تحلیل وظیفه عبارتند از :

الف- برنامه ها، جراید و بخشنامه ها ، نرم افزارها                ب- برنامه ریزی ، سازماندهی، هدایت، نظارت

 ج- روش ها، تصمیمات ، تجریدات                                      د- راهبرد ، روش ، فنون ، تصمیمات   

 

51- کدام گزینه زیر از عوامل و اثرات  افزایش  یک جمعیت  گروه کلاس نیست

الف- عدم تمایل افراد کم فعالیت در مشارکت گروهی             ب- افزایش جو رفاقت آمیز در گروه

 ج- تمایل افراد فعال به رهبری و تسلط گروه     &nbsp

/ 0 نظر / 18 بازدید