چندتا نصیحت

1-ساده لباس بپوش!
ساده راه برو!
اما در برخورد با دیگران
ساده نباش!!
زیرا سادگی ات را
نشانه میگیرند!
برای درهم شکستن
غرورت!!!

2-زن بــــودن ؛ کار مشـکـــلی ســت ....

مجــ ــ ــبوری :

مانند یکـــــ بانــــو ؛ رفـــــتار کنـــی ...

همانند یکـــــ مــــرد ؛ کـــــار کنـــی ...

شبیه یکـــــ دخــــتر جــــوان به نظــر برســـی ...

و مثـل یکـــــ خانـــم مُـــسِـــن ؛ فکــــر کنـــی ...!

3-خوشبختی ما در 3 جمله است

 تجربه از دیروز،

 استفاده از امروز،

امید به فردا

ولی ما با 3 جمله دیگر زندگی مان را تباه می کنیم

حسرت دیروز،

 اتلاف امروز،

ترس از فردا

4-اگر روزی ،
محبت کردی بی منت ...
لذت بردی بی گناه ...
بخشیدی بدون شرط ...
بدان آن روز واقعا زندگی کرده ای ...

ادامه دارد

/ 0 نظر / 12 بازدید