من اناری را می کنم دانه

به دل می گویم :

خوب بود این مردم دانه های دلشان پیدا بود.

.
می پرد در چشمم آب انار : اشک می ریزم

از دست و زبان این مَردُم هفت رنگ