هر کس جمله ی زیبای

بسم الله الرحمن الرحیم

را قرائت کند

خداوند در بهشت 70 هزار قصر

از یاقوت سرخ برای او بنا می کند.

منابع:مدینه المعاجز،ج2،ص366